Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že  zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Reklamácia

Storno objednávky

Od odoslania objednávky je objednávka považovaná za záväznú. Zákazník má však právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (teda od objednávky) do 14 dní od prevzatia tovaru. Prosíme, vrátiť tovar neporušený, nepoužívaný,  podľa možností v originálnom a neporušenom obale a s kompletným obsahom.

Reklamácie a záručný servis

Záručná doba výrobku je 24 mesiacov a začína platiť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Počas záručnej doby má kupujúci nárok na bezplatné odstránenie závad výrobku. . Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave. Poškodenie výrobku spôsobené jeho nevhodným použitím  nie sú vadami výrobku. Vadou výrobku nie je, ak sa produkto použiva v nevhodnom.

Pri záručnej oprave kupujúci preukáže pôvod tovaru predložením faktúry alebo bločku s dátumom predaja, pečiatkou a podpisom predávajúceho. Reklamovaný výrobok musí kupujúci bez zbytočného odkladu zaslať na adresu prevádzky kuriérom, poštou, alebo osobne odovzdať pracovníkovi vo výdajnej miestnosti predajcu so sprievodným  listom, kde musí byť uvedené označenie výrobku s popisom jeho závady. Tovar musí byť kompletný. 

 Adresa k zaslaniu reklamačných opráv:

Mina Kurnota KAJO

M.R.Štefánika 2903

026 01  Dolný Kubín

0903 218 779

*30 dní plynie od prevzatia Vašej reklamácie od doručovateľa až po jej expedovanie našimi zamestnancami